Polityka Prywatności PHUP MOTOZBYT Sp. z o.o

Szanując prywatność naszych potencjalnych Klientów i Klientów, pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania przez PHUP Motozbyt sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających ze strony internetowej naszej firmy. Wszelkie uszczegółowienia polityki zawarte są dodatkowo w formularzach kontaktowych, dokumentacji kontraktowej, a także klauzulach informacyjnych przekazywanych potencjalnemu klientowi/klientowi w momencie pozyskiwania danych.

Informacja przekazywana jest na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) , zwanego dalej RODO a także Ustawy z dnia 25.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000).

Administratorem Państwa danych osobowych jest PHUP Motozbyt sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 61, 15-467 Białystok. Możecie się Państwo z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@motozbyt.bialystok.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby.

Przetwarzając Państwa dane osobowe, dokładamy wszelkich starań by dane były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Dlatego też przetwarzając dane kierujemy się poniższymi zasadami:

  • zasadą minimalizacji danych, zbieramy dane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,
  • zasadą przetwarzania w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty
  • cele dla których zbieramy dane są jasno przedstawione i mają oparcie w przepisach prawa
  • zasadą prawidłowości danych, dbamy o prawidłowość przetwarzanych danych, w razie potrzeby uaktualniamy dane,
  • zasadą ograniczonego przechowywania, przetwarzamy dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
  • przetwarzamy dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, stosujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności.

Jako Administrator jesteśmy odpowiedzialni za cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych. Każdorazowo informujemy o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach realizacji obowiązku informacyjnego. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane na podstawie podanych poniżej przepisów RODO i w określonych poniżej celach:

  • w celu zawarcia i wykonania umowy (np. sprzedaży, świadczenia usług posprzedażowych) lub podjęcia działań przed jej zawarciem a także w celu obsługi roszczeń gwarancyjnych, reklamacyjnych, obsługi i rozliczenia zgłoszonych usterek technicznych (art. 6 ust. 1 b RODO);
  • w celu marketingu naszych produktów i usług po wyrażeniu przez Państwa zgody (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 a RODO), a także w przypadku gdy stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes taki jak analiza i badanie satysfakcji klientów z oferowanych przez nas produktów i usług (art. 6 ust. 1 f RODO),
  • w celach marketingu bezpośredniego jak również w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f RODO).
  • w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, np. udokumentowanie wykonanej przez nas usługi ( art. 6 ust. 1 c) RODO;

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W ramach działań marketingowych możliwe jest dokonywanie przez nas profilowania, polegającego na zestawieniu Państwa danych i przypisanego na tej podstawie profilu – celem jest dobranie i przedstawienie Państwu reklam lub ofert odpowiadających Państwa profilow 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z wymogów prawnych i regulacyjnych (np. przepisów podatkowych) lub do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody (gdy nie ma innej podstawy ich przetwarzania oraz nie zachodzą wyłączenia przewidziane RODO), a w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego lub do momentu wniesienia sprzeciwu z uwagi na Państwa szczególną sytuację, gdy nasze prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nie są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub nie stanowią podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które uczestniczą w wykonaniu przez nas umów (np. importerzy/ producenci pojazdów, akcesoriów, części samochodowych) lub świadczą na naszą rzecz usługi podwykonawcze (np. dostawcy usług IT, dostawcy usług pocztowych/kurierskich, dostawcy usług prawnych), a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania. Udzieloną nam zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będziecie Państwo mogli skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli uznacie Państwo że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszono przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na naszych stronach wykorzystujemy pliki cookies, za pomocą których przetwarzamy dane osobowe. Pliki cookies są to pliki instalowane na urządzeniach końcowych (np. tablecie, smartfonie, laptopie) osób korzystających z serwisu (użytkowników). W plikach przechowywane są różne anonimowe informacje o użytkowniku i jego preferencjach (np. historia odwiedzanych stron, liczba wejść unikalnych/ odsłon, kraj, przeglądarka, czas wizyty). Pliki te pozwalają sprawnie administrować serwisem internetowym dostosować treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymać sesję użytkownika a także służą celom statystycznym. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez serwer, który je utworzył, a dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Na naszej stronie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Użytkownik końcowy może nie wyrazić zgody i zapobiec instalowaniu plików cookies na swoim komputerze lub innym urządzeniu poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik może usunąć istniejące już pliki cookies.

Brak zgody na instalowanie plików cookies umożliwia dalsze korzystanie przez użytkownika z portalu, może jednak wiązać się z brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności, a korzystanie z witryny może nie być opcjonalne